วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน
01

ออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ที่แสดงออกถึงการสื่อสารอารมณ์ทั้งท่าทางและสีหน้าให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม
ภายใต้หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้มากกว่าเดิม!" จำนวน 3 แบบ (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว)

02


ใส่คำบรรยายเพื่ออธิบายถึงแนวคิดของผลงาน

03


ส่งผลงานตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้ในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

การตัดสินผลงาน


คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน

ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์

ความสามารถในการนำสติกเกอร์ไปใช้ได้จริง

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้